Členství v mymap

Členství v mymap  je především dobrovolné. Dlouhodobě umožní spolupracovat se špičkovou agenturou působící v oblasti výzkumu trhu. Můžete tak vyjádřit své názory v řadě výzkumů, do kterých Vás zařadíme. Získáte tedy šanci přímo i nepřímo ovlivnit nabídku či kvalitu různých služeb, výrobků, reklam a podobně. Přínosem pro Vás může být i reálná zkušenost s marketingovými výzkumy.

Jednotlivé dotazníky vyplňuje vždy konkrétní osoba, pro kterou je dotazník určen a je členem databáze mymap. Na komerční dotazníky jsou respondenti vždy upozorněni pomocí SMS. Proto vyžadujeme po každém novém zájemci kromě jiného i jeho osobní telefonní číslo , abychom měli jistotu, že o registraci ví a je opravdu tím, kdo dotazník vyplní. Každý nový člen zároveň obdrží své přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Tento mechanismus opět zajišťuje, že dotyčná osoba skutečně existuje, o své registraci ví a je tedy správnou osobou, kterou jsme s dotazníkem oslovili. Naším cílem jsou totiž kvalitní a reálné výstupy z výzkumných studií. Z tohoto důvodu také dochází z naší strany i k průběžným zpětným kontrolám - tyto mechanismy jsou již naprogramovány v každém dotazníku a při zpracování dat dochází i ke kontrolám konzistence odpovědí napříč různými výzkumy.

Kromě pevně stanoveného termínu, který je vždy uveden jak v upozorňující SMS, tak přímo u odkazu na dotazník, si lze pro vyplňování dotazníku zvolit libovolný čas. Není třeba se přizpůsobovat nikomu jinému. Náhradou za vynaložené úsilí je finanční odměna za každý takto vyplněný dotazník. Pokud však dojde k tomu, že dotazník je vyplněn příliš rychle, tzv. „proklikán“, či ho vyplní jiná osoba, nebude odměna proplacena. Takto vyplněný dotazník nemůžeme pro daný výzkum použít . Pro vypracování výzkumných studií je důležité, aby byly odpovědi smysluplné a pravdivé. Agentura KANTAR TNS vždy garantuje za podmínek dopředu uvedených v pokynech k jednotlivým dotazníkům, že pokud se příslušný dotazník odešle řádně vyplněný v uvedeném časovém období zpět, bude za něj náležet odměna.

Dotazníky jsou k dispozici on-line na těchto webových stránkách po přihlášení.

Pro aktivaci registrace je podmínka vyplnění úvodního dotazníku pro člena. Z tohoto dotazníku získáme základní informace o typu domácnosti a konkrétním spotřebiteli. Tak máme možnost vybírat konkrétní členy  my   map  pro konkrétní cílové skupiny podle dostupných sociodemografických charakteristik. Každý člen Panelu je povinen minimálně 1x ročně údaje o sobě aktualizovat. Aktualizovat však může neustále.

Máte samozřejmě kdykoliv možnost požádat o ukončení spolupráce a vyřazení z panelového výzkumu. Toto Vaše rozhodnutí budeme plně respektovat. Dovolujeme si Vás ujistit, že s informacemi, které nám poskytnete, budeme zacházet jako s přísně důvěrnými a garantujeme Vám, že nedojde k jejich zneužití.